Er komen geen windmolens langsheen de expresweg Antwerpen – Kust op Kaprijks grondgebied. ‘Het schepencollege nam in haar jongste bijeenkomst kennis van de weigering van een stedenbouwkundige vergunning voor de firma Electrabel voor de bouw van drie windturbines’ zegt burgemeester Filip Gijssels (Samen). ‘In de loop van het openbaar onderzoek kregen we reeds een honderdtal bezwaarschriften binnen. Verstoring van het landschap, hinder voor trekvogels, slagschaduw, geluidshinder en waardevermindering van de eigendommen waren de voornaamste tegenkantingen. Het college had op basis hiervan ook reeds een negatief advies geformuleerd.’ De gewestelijk stedebouwkundig ambtenaar weigerde hierop de vergunning. Hij wijst er op dat er langs de N49 slechts 2 zones aangegeven zijn om turbines te bouwen. Het gaat om een zone op de grens tussen Eeklo en Maldegem en om de Gentse kanaalzone. Het tussenliggend gebied is gekenmerkt als open agrarisch waardevol landschap.  (LK)