• undefined

De provincie verleende op 5/10/17 aan nv EDF Luminus een omgevingsvergunning voor de bouw en de exploitatie van een windmolen op Durmakker 35A te Evergem.

De gemeente Evergem en 11 omwonenden hebben hiertegen beroep aangetekend bij Minister Joke Schauvliege. Tijdens het openbaar onderzoek werden zeven bezwaren en een petitie met 369 handtekeningen ingediend, die hoofdzakelijk betrekking hadden op geluidshinder, slagschaduw, visuele hinder en veiligheid. De minister ontving bij de behandeling van het beroep gunstige adviezen van het Agentschap Natuur en Bos, driemaal het departement Omgeving (ruimte, milieu, veiligheidsrapportering), de brandweerzone Centrum, en de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie.

Uit de geluidsmodellering bleek dat zowel overdag als ’s nachts aan de geldende geluidsnormen kan worden voldaan, doch deze geluidsmodellering is pas ná het openbaar onderzoek aan het dossier toegevoegd. Het Agentschap Natuur en Bos signaleert in zijn advies eveneens dat nieuwe informatie werd aangereikt voor de adviesverlening, die niet mee in het openbaar onderzoek is gegaan. De minister stelt vast dat het openbaar onderzoek is geschonden, dan wel minstens is uitgehold. Om die redenen weigert de minister aan nv EDF Luminus uit Brussel een omgevingsvergunning voor de bouw en de exploitatie van de windmolen op Durmakker.

(PDB)