Na het opstappen van de voltallige kerkraad rond begin maart dit jaar, geeft nu ook het 15-tal leden tellende kerkkoor er de brui aan. Blijkbaar tweemaal om dezelfde reden. De ruzie met de Maldegemse pastoor escaleert duidelijk verder. En aartsbisschop Jozef De Kesel, toch een Maldegemnaar (Adegem) van geboorte, zal niet tussenkomen. “Dit is een probleem voor het Gentse bisdom”, liet hij ons weten.

Wat voorafging
Luc Mertens (53) werd pas in oktober 2018 als nieuwe pastoor aangesteld in Maldegem, maar nauwelijks 5 maand later zat het er al bovenarms op met zijn kerkraad.
Recente krantenkoppen van begin maart 2019 logen er niet om: “Overal waar pastoor Mertens komt, wordt ruzie gemaakt. (Nieuwsblad). “Pastoor Mertens in oog van de storm: volledige kerkraad Sint-Barbara neemt ontslag” (Het Laatste Nieuws).
Reden voor dit alles was inderdaad het opstappen van de voltallige kerkraad.
“We waren de slaande deuren waarmee hij onze vergaderingen verliet, de persoonlijke verwijten en de scheldwoorden beu. De man heeft twee gezichten”, gaf ontslagnemend voorzitter Piet Standaert toen als reden in Het Nieuwsblad. “De pastoor kwetste ons diep. En daarbij schuwde hij geen woorden die een pastoor onwaardig zijn. Er is nog een poging tot verzoening geweest. Maar pastoor Mertens wilde zijn beledigingen aan ons adres niet intrekken.”
Blijkbaar waren er ook in vorige parochies met pastoor Mertens al strubbelingen. In de parochie Bevegem (Zottegem) nam de kerkraad in 2011 collectief ontslag “wegens niet genoeg respect voor hun vrijwilligerswerk”. Drie jaar later was het opnieuw prijs in Stekene. Daar wou de  kerkraad niet meegaan in zijn te dure plannen voor de renovatie van de kerk.
En de vrederechter moest tussenkomen toen de buren hoorndol werden nadat de pastoor de speakers in de toren verving door kerkklokken die soms 58 slagen om het kwartier sloegen… En toen hij als proost van de Chiromeisjes nog voor de eerste nacht van het kamp weigerde om op een matje in een tent te slapen,  “keerde Mertens terug naar zijn zachte bed in de pastorij en nam hij ontslag als proost”, zo lazen we in Het Nieuwblad.

Verweer
Na één maand stilzwijgen reageerde de pastoor op de aantijgingen in het parochieblad van 2 april 2019 in een recht van antwoord. Enkele uittreksels.
“De onterechte en veelal leugenachtige kritiek hebben mij enorm geraakt en zeer diep gekwetst. De krantenartikelen die nu verschenen zijn, maken van mij als priester bijna een “crimineel”. In de Gazet van Antwerpen stond zelfs “De ‘onhebbelijkste’ pastoor van het land”. Op welke grond baseert men zich ? In eer en geweten sta ik recht in mijn schoenen. Gelukkig kan ik uit de 24 jaar dat ik priester ben voldoende voorbeelden geven uit de mij toevertrouwde parochies waar het goed, zelfs heel goed werken was.  ‘Overal waar pastoor Mertens komt, maakt hij ruzie…’ is dus kort door de bocht en is een zeer eenzijdige visie van feiten (die trouwens ongegrond zijn) …met veel nare en pijnlijke gevolgen…helaas. Met de mensen van goede wil en met allen die een hart voor de Kerk hebben, blijven we werken aan de nieuwe parochie in Maldegem. We geven niet op en gaan recht door zee !”

Kerkkoor vertrekt

Maar een nieuw dispuut duikt nu op. Hierna volgt een ingestuurde mail van kerkkoor Gregorius aan Taptoe met uitleg waarom het koor niet meer zingt in de parochie Maldegem.

Wij hebben het verzoek tot publicatie wat ingekort en onthouden ons van commentaar.

“Op vrijdag 5 april besliste het mannenkoor Gregorius uit Maldegem - met veel pijn in het  hart en na rijp beraad - om een punt te zetten achter de samenwerking met pastoor Luc Mertens en bijgevolg geen diensten meer te verzorgen in de kerk van Maldegem. Sommige mensen zongen 30-40 jaar in het koor dat een heel lange traditie heeft in de parochie. Zo’n beslissing neem je dus niet zomaar.
Tot een paar jaar geleden, toen de zaterdagavondmis werd stopgezet,  luisterde het koor elke zondag en elke hoogdag de mis op. Vanaf dan werd er afgewisseld met het ondertussen ter ziele gegane  koor Andante.
De nieuwe pastoor wou in zijn kerken (Maldegem en Adegem) gelijkvormigheid en wou de drie koren (Gregorius, St-Barbara en Canticorum uit Adegem)  laten afwisselen op de twee locaties. De koren vonden dat niet haalbaar, waardoor in Adegem alles bij het oude bleef en de pastoor voor Maldegem besliste St-Barbara en Gregorius 1 keer per maand te laten zingen en zelf 2 keer te zingen ( = samenzang). Samenzang is voor de pastoor heel belangrijk.
In de ondertussen ontslaggenomen kerkraad zetelden ook drie leden van het koor die samen met hun collega’s scheldwoorden als “gij met uw tomatenhoofd”, “klein advocaatje”, en slaande deuren over zich heen  hadden gekregen.  Piet Standaert, (ex-)voorzitter van de kerkfabriek en koorlid,  verving ook verschillende keren organist Ad van de Wege op het orgel bij repetities en tijdens de mis, bij diens afwezigheid. Daarom had hij ook een sleutel van de kerk, die onlangs door de pastoor werd teruggevraagd in een heel onaangename mail. Gemeende persoonlijke excuses zijn er vanwege de pastoor nooit gekomen, wel  een algemene verontschuldiging in zijn parochieblad.
Noch in de kerk, noch in onze persoonlijke contacten met Luc Mertens hebben we ooit iets positiefs gehoord over ons koor.  Kritiek des te meer.  Volgens de pastoor is het koor tijdens de mis zo storend dat sommige mensen niet meer naar de mis willen komen (‘we zitten tijdens de preek te bladeren in ons partituur of zitten te gapen’) . We gedragen ons echt niet anders dan vroeger, maar de aanwezigheid van die drie mensen uit de kerkraad in ons koor zou wel eens de verklaring kunnen zijn voor de negatieve houding van de pastoor. Als je als pastoor altijd kritiek hebt en nooit een positief woord over je lippen krijgt, dan kun je ook niet verwachten van een koor dat het op alles positief reageert.  We willen ons verontschuldigen bij de kerkgangers die voor een deel vergroeid zijn met de klank van het Gregoriuskoor, maar het blijkt niet mogelijk om in wederzijds respect constructief met onze pastoor samen te werken. Het koor blijft wel  bestaan en zoekt naar andere gelegenheden om zijn activiteiten verder te zetten.”

Namens het Bestuur en de leden van het Gregoriuskoor.

Piet De Baets