• Meetjesland

2008 was een topjaar voor IVM. De huisvuilverwerkingsinstallatie noteerde een record aan aanvoer, verwerking en elektriciteitsproductie. Niettegenstaande het hoge aanvoercijfer daalde het restafvalcijfer van de deelnemende gemeenten voor het 5de jaar op rij: dit is een goede stap in de richting van de taakstelling van het Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen.

In 2008 werd 104.428 ton afval verwerkt in de huisvuilverwerkingsinstallatie. Dit is ca. 5% meer dan in 2008 (ook al een recordjaar). 47.701 ton (45,6%) was afkomstig van de deelnemende gemeenten, dit is een daling met 1.087 ton ten opzichte van 2007.
Beide ovenlijnen realiseerden een beschikbaarheid van iets meer dan 94%, wat buitengewoon hoog is. In 2008 werden de vruchten geplukt van een 'add on' fuzzy-logic-sturing op de sturing van de verbranding, waarmee de variatie in het verbrandings-proces substantieel wordt verminderd, wat de levensduur van ketelelementen gunstig beïnvloedt. Deze sturing resulteert in een theoretische capaciteitstoename van 5,4%, die werd gebruikt om de aanvoer van derden te verhogen.
De elektriciteitsproductie bedroeg 53.130 MWh (in 2007 was dit 49.113 MWh). Er werden 21.754 groenestroomcertificaten bekomen en verkocht aan SPE.
De emissies bleven ook in 2008 steeds ver beneden de toegelaten normen. De metingen gebeuren door een continu-emissiemeettoestel en via validatie-, controle- en puntmetingen door erkende laboratoria.
In 2008 werd beslist tot het bouwen van een modulair prefab kantoorgebouw, voorzien van een bezoekersruimte/vergaderzaal voor een 50-tal personen. Dit gebouw is sinds januari 2009 in gebruik.

FINANCIËN
IVM is een financieel gezonde vereniging (het boekjaar is afgesloten met een gunstig resultaat en de reserves zijn sinds 2000 verder opgebouwd). IVM heeft een zakencijfer van grootteorde € 22 miljoen. Het balanstotaal is afgerond € 53 miljoen.

AANDACHTSPUNTEN
- in het voorjaar 2009 werden gedurende 2 stilstanden 2 sets van 3 oververhitters vervangen door nieuwe, voorzien van een opgelaste Inconel bekleding. Hierdoor zou de levensduur van deze oververhitters aanzienlijk toenemen (van de huidige 2 jaar naar minimum 5 jaar en meer)
- de voorbereiding van de hernieuwing van de SCADA (sturingssoftware) omdat het huidige softwarepakket vanaf 2012 niet langer wordt ondersteund
- herschikkingen in het oorspronkelijke gebouw met uitbreiding en verbetering van kleed- en wasruimte, herinrichting burelen e.a. en de start van de bouw van een nieuw receptie- en weeglokaal.

PERSONEEL
In 2008 werd de personeelsploeg uitgebreid met een kraanman en elektricien. Ook werd een nieuwe algemeen directeur - Patrick Joos - in dienst genomen, ter vervanging van dhr. Paul Lenssen die sinds 1 april met pensioen is gegaan. Op 1 januari telde de I.V.M. 45 werknemers.
In 2009 is de personeelsploeg uitgebreid met een diensthoofd verbranding, evenals met een verantwoordelijke boekhouding-financiën. Er is een procedure voor vrachtwagenchauffeur lopende en een nieuwe procedure voor de aanwerving van een operator wordt weldra opgestart.

AFVALPREVENTIE
Afvalpreventie is en blijft een voornaam aandachtspunt in de werking van IVM. De verdere daling van het restafvalcijfer van de gemeenten is één van de taakstellingen die het Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen vooropstelt. IVM ondersteunt de deelnemende gemeenten in acties om deze taakstelling te realiseren.

RESTAFVALCIJFER
In 2008 is het restafvalcijfer verder gedaald. De I.V.M. noteerde gemiddeld 167,59 kg per inwoner, een daling met 4,5 kg tegenover 2007. 4 gemeenten scoren beneden 150 kg (norm door de Vlaamse overheid vooropgesteld als Vlaams gemiddelde): Nevele (134 kg), Kaprijke (143 kg), Zomergem (148 kg) en Nazareth (149 kg). Evenwel noteren nog 5 gemeenten meer dan 180 kg (bovengrens vanaf 2010 door de Vlaamse overheid opgelegd): Waarschoot (194 kg), Gavere (182 kg), De Pinte (183 kg), Deinze (185 kg) en Eeklo (196 kg). Deze laatste 2 halen toch de '180 kg grens' omdat ze van de OVAM een correctiefactor mogen toepassen (o.m. op grond van criteria als scholenpopulatie, graad van verstedelijking, toerisme).
De verschillen zijn o.m. te verklaren in de verschillende retributiesystemen (geen uniforme tarieven voor restfractiezakken, milieuparken...). Zo is de spectaculaire daling in Zomergem (- 31 kg t.o.v. 2007) het gevolg van het invoeren van een betalend systeem op het containerpark.

VERPAKKINGSAFVAL STIJGT LICHTJES
Er werd 133,68 kg/inwoner verpakkingsafval ingezameld (+ 0,68 kg t.o.v. 2007), waarvan 85,93 kg papier en karton, 32,54 kg glas en 15,21 kg PMD. Het PMD residu daalde naar 14,9% (- 0,74%).

GROENAFVAL DAALT LICHTJES...
Op de groencomposteringsinstallatie werd 51.374 ton groenafval aangevoerd, waarvan 48.091 afkomstig uit 18 gemeenten (Aalter heeft een eigen installatie). In 2007 bedroeg dit 49.019 ton.